ÐÃ...¡ÃÂ¸Ã‘â€Å� - Продолжительность: 0:53 feronnissimo 833 просмотра.,Основы английского языка за 20 минут - Продолжительность: 17:30 Хилтон: английский эффективно!

www.youtube.com

This seems very much like you are outputting unicode (more precise: utf-8 encoded characters) correctly, but don't declare it in your Content-Type, so the browser assumes it's iso-8859-1 and displays it like that. Something like. Header("Content-type: text/html; charset=utf-8"); Should help.

stackoverflow.com

‚ ‚.,0x9B. › ›. %E2 %80 %BA. U+00DB.

i18nqa.com

‚سمت13 ÃËÅ. آداب ورسوم چهارشنبه سوری در نجف آباد اصفهان.,یک بیت شعر در مورد لامپ اضافه 30. گریه پژمان جمشیدی از بهزیستی در اپارات.

mevia.ir

Парма - Милан. 59 166 просмотров. 00:30. Делай как я!,Весенний конкурс 2014.

ok.ru

Category "Без категории". Nothing Found. It seems we can’t find what you’re looking for.

www.hotelsan.me

Ïåðâûå ñëîâàðè áûëè ñîçäàíû îêîëî 5 òûñÿ÷ ëåò íàçàä â Øóìåðå è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ãëèíÿíûå òàáëè÷êè, ðàçäåëåííûå íà äâå ÷àñòè.  îäíîé ÷àñòè çàïèñûâàëîñü ñëîâî íà øóìåðñêîì ÿçûêå, à â äðóãîé, àíàëîãè÷íîå ïî çíà÷åíèþ ñëîâî íà äðóãîì ÿçûêå, èíîãäà ñ êðàòêèìè ïîÿñíåíèÿìè.

otvet.mail.ru

...¢Â‚¬Å¡ÃƑ€ŠÃ‚©LÃƑƒÆ€™ÃƑ€ €„¢ÃƑƒâ‚¬Å¡ÃƑ€ŠÃ‚©CHARGEMENT-файлов? Мы собираем информацию о файловых форматах и можем рассказать для чего нужны файлы TÃƑƒÆ€™ÃƑ€ €„¢ÃƑƒâ‚¬Å¡ÃƑ€ŠÃ‚©LÃƑƒÆ€™ÃƑ€ €...

www.filetypeadvisor.com

Author. By. 曹 芳华. Published.

www.socialmediatoday.com

™Ãƒâ€šÃ‚Ãƒâ€šÃ‚°ÃƒÂÃ‚¼ÃÂ шансон.ты приежай 'катерина, катя, катерина ..' (1965) ай гет ноу таун рыбакам muzmo.ru jah khalib воу воу Limbs обманула sog'inaman ( 992929209096...

5music.online