¬Ãƒâ€¦Ã‚¡ÃƒÆ’‚½roba Navalany.,1. When I view a text field in PhpMyAdmin I sometimes get this string instead of an apostrophe: ’. The field type is set to text, and the collation is utf8_general_ci.

stackoverflow.com

Повторите попытку позже. Опубликовано: 25 авг. 2010 г. http://peruboliviatours.net/ ÃÆ'ƒÆ’ÃÆ'‚§ÃÆ'ƒâ€Ã...

www.youtube.com

«. What can I do about this ? Best, Thomas.

sendy.co

Carlos José Vaccaro. Tanto el Dr. Manes como R. Cacchanowsky son los �nicos que dicen la verdad.

www.cronista.com

Новый масштаб N A2202 Ef13-17 САР ãƒæ 'à ¢ â" ¬ е ¡ ãƒâ € šã " * коробчатого типа корпуса замены автомобиля.

www.ebay.com

Возможность перевести текст из буфера обмена, веб-страницу или документ на многие языки.

translate.google.com

3) Імена ідентифікаторів чутливі до регістру символів. Наприклад, myname і myName це не одне й теж саме (це різні змінні). 4) Прикладом правильних імен ідентифікаторів є i, __my_name, name_23, a1b2_c3 і resumÃÆâ€TMƒÂ©_count.

www.programming.in.ua

One Response to “OPEN LETTER TO GOVERNMENT OF SRI LANKA -SAY “NO” TO INTERNATIONAL MEDIATION”. ranjit Says: January 31st, 2012 at 11:23 am.

www.lankaweb.com

 îäíîé ÷àñòè çàïèñûâàëîñü ñëîâî íà øóìåðñêîì ÿçûêå, à â äðóãîé, àíàëîãè÷íîå ïî çíà÷åíèþ ñëîâî íà äðóãîì ÿçûêå, èíîãäà ñ êðàòêèìè ïîÿñíåíèÿìè. Ñîâðåìåííûå ñëîâàðè ïîñòðîåíû ïî òàêîìó æå ïðèíöèïó.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò òûñÿ÷è ñëîâàðåé äëÿ ïåðåâîäà ìåæäó ñîòíÿìè ÿçûêîâ, ïðè÷åì êàæäûé èç íèõ ìîæåò...

otvet.mail.ru

[Review] Land Rover Sonim Cubot DT99 ОбÐÂ.

www.pricebook.co.id