This seems very much like you are outputting unicode (more precise: utf-8 encoded characters) correctly, but don't declare it in your Content-Type, so the browser assumes it's iso-8859-1 and displays it like that. Something like. Header("Content-type: text/html; charset=utf-8"); Should help.

stackoverflow.com

ªØ­ يا سم. DawlatAlArab. Загрузка...

www.youtube.com

Author. By. 曹 芳华. Published.

www.socialmediatoday.com

À. À.,0x9B. › ›. %E2 %80 %BA. U+00DB.

i18nqa.com

ÔŽ€x4UÝÞgˆÉÅÔÉ�ˆ <žÝ‘¹BÒ¬Ò«È^¹õÛE10[�5è#��Th�Ž½Ç*[á‰��Ÿ‡®ÀG|2^Ôøu' µª�™þ<j8­˜ ½�Z‰74 –C¡åæ�aÜáàÿ�åýU�"„ÝËuæåîÿÖ“‹"&Ã?av�ýB¹µg;�6�Yî>ñ¨. Hö�lÆ� žÅ�½sÓ�Æ�®¤&æö‰ƒš"�®�Ï +ìß8w²ì&—��xöõ+d–’[x-'òD™i‚bµzjyÌ•~‹¤_�…ÒxzÀ�Ñoª¢...

gist.github.com

‘tamamlanmã£â€žã¢â±ã£â€¦ã¥â¸ suã£æ’ã¢â§’ is no one's favorite word yet, has no comments yet, and is not a valid Scrabble word.

www.wordnik.com

§Á©Ã ¤Â§Áê žÁ¥Á¦ÁϜÍà 34 ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨ ©Á¦Á¬ÁÅ úÁÆ™Á úÁÁÑþÃ.,¡ÁåýÃÄ ³ÎÁ§Áê©ÁÏœÁϏ „þÂä ˆžÍ œÉ¨Ã¦Áþà ©É¨ÃœÃ €žÃ ¡ÁÁÑ ©Â§Ãþà úÁƬà ©ÁúÃÖÏžÃ. ¤Á§Áà §Á©Ã, œÁþÁÅ Made for each other ¨Â „þÂä €ÏœÁ§ÁéŸÁþÁÏœÍ ¬ÁœÁ¥ÁœÁ¥ÎœÁÅÏžÃ.

www.scribd.com

£ã¨ 夢の未来はいつの日か At long last, an ability to calculate on par with the Big Bang There is nothing left in this world that can't calculate But nobody stops In order to keep living, forever But when will it be the future we dreamed of?

songmeanings.com

Á À Â Ã Ä Å Ā Æ É È Ê Ē Ë Í Ì Î Ï Ī Ó Ò Ô Õ Ö Ø Ō Œ Ú Ù Û Ü Ū Ŵ Ý Ÿ Ŷ Þ Ç Ð Ñ ẞ Ç L·L á à â ã ä å ā æ é è ê ē ë í ì î ï ī ó ò. ô õ ö ø ō œ ú ù û ü ū ŵ ý ÿ ŷ þ ç ð ñ ß ç l·l. ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሏ ሐ ሑ ሒ ሓ ሔ ሕ ሖ ሗ መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ ሟ ሠ ሡ ሢ ሣ ሤ ሥ ሦ ሧ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር �� ሯ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሷ ሸ ሹ ሺ ሻ...

vk.com

Сервис поиска символов Юникода (Unicode). Находите, копируйте и вставляйте любимые символы: Эмоджи, сердечки, валюты, → стрелки, звёздочки, и многое другое...

unicode-table.com