Возможность перевести текст из буфера обмена, веб-страницу или документ на многие языки.

translate.google.com

出书需要考è™'市场份额,ç›®æ ‡å®¢æˆ·;确实也让æˆ'为难了一把,æˆ'个人的çƒåˆ‡å†™ä¸€æœ¬ç¤¾ä¼šåŒ-åª'ä½"营é".,è"系邮件 [email protected].

www.socialmediatoday.com

Если эти кракозябры выскочили на каком-то сайте, то там явно не в порядке с кодировкой.

otvet.mail.ru

我所理解的教育技术 - PowerPoint PPT Presentation. Like.

www.slideserve.com

English A — Ꭿ 凡 Ꮨ ∀ ₳ Ǻ ǻ α ά Ά ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å À Á Â å ã â à á Ã ᵰ B — ℬ Ᏸ β ฿ ß Ђ Ɓ ƀ ხ 方 ␢ Ꮄ C — ℭ ℂ Ç ¢ ç Č ċ Ċ ĉ ς Ĉ ć Ć č Ḉ.

www.drive2.ru

Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę. Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř. ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż...

www.liveinternet.ru

验:亲临埃及参观游览,或者在家远程在线访问埃及。.,埃及旅游旅行社高科技专业电子邮箱: [email protected]

www.touregypt.net

我需要甚麼保險呢? 個人化需求分析.

www.skl.com.tw

ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. º†¬ì¬ò à¬ìˆ¶ áŸP, ñ…êœÉœ, àŠ¹ «ð£†´ ï¡° Ü®ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. èì£J™ â‡ªíŒ áŸP, ïÁ‚Aò ªõƒè.

www.scribd.com

上次的å??应ä¸?é”™ï¼Œè¿™æ¬¡å°±è’™çœ¼å¢žåŠ éš¾åº¦ 😂 如果有��»€ä¹ˆå¥½çŽ©çš„游æˆ?,欢迎留言建议哦 ðŸ˜? http

www.youtube.com